درباره ما

راه در ساختمان و ساخت و ساز مدنی

چرا انتخاب رابی بیلدقالب

ساختمان و ساخت و ساز عمومی

18

سال تجربه

ما فنی را به ارمغان می آوریم

دانش و تجربه

مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد و دکتری.مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد و دکتری.مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد و دکتری.

مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد و دکتری.مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد و دکتری.مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد و دکتری.

70k

ساخت و ساز مشتریان مبارک

18

سالها تجربه

100+

سازنده حرفه ای

50+

پروژه های انجام شده
گواهینامه ها رابی بیلد

ساختمان و ساخت و ساز عمومی

ساختمان های مراقبت های بهداشتی

ساختمان های مراقبت های بهداشتی

مدرسه و بدون نگرانی
ساختمان های آموزشی

ساختمان های آموزشی

مدرسه و بدون نگرانی
ساختمان های دولتی

ساختمان های دولتی

مدرسه و بدون نگرانی
ساخت و ساز سبز

ساخت و ساز سبز

مدرسه و بدون نگرانی
تعداد زیادی پارکینگ

تعداد زیادی پارکینگ

مدرسه و بدون نگرانی
ساختمان های داخلی

ساختمان های داخلی

مدرسه و بدون نگرانی
امکانات رستوران

امکانات رستوران

مدرسه و بدون نگرانی
طراحی داخلی

طراحی داخلی

مدرسه و بدون نگرانی