موقعیت شغلی

راه در ساختمان و ساخت و ساز مدنی

عنوان پست شغلی گروه تاریخ
معاون مدیر اجرایی ساختمان مدیریت ارشد فروردین ۱۶, ۱۳۹۶
مدیر فنی برنامه مدیریت ارشد اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۶
مدیر فنی برنامه خدمات دولتی تیر ۱۴, ۱۳۹۶
برنامه ریز صنعتی ارشد ساخت و ساز شهری خرداد ۱۶, ۱۳۹۶
برنامه ریز صنعتی ارشد مدیریت برنامه اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶